Alemanha

 • 1
  Borggräfe (GR)
 • 2
  Schmidt
  Uebach (entra) - Schmidt (sai) 46'
 • 4
  Kleinherne
 • 6
  Stegemann
  Fuso (entra) - Stegemann (sai) 46'
 • 8 C
  Nüsken
  Nüsken marca! 32'
 • 9
  Anyomi
  Kaut (entra) - Anyomi (sai) 79'
 • 10
  Müller
  Köster (entra) - Müller (sai) 62'
 • 11
  Chmielinski
  Chmielinski marca! 75'
 • 13
  Donhauser
 • 14
  Krumbiegel
  Krumbiegel marca! 43' Martinez (entra) - Krumbiegel (sai) 72'
 • 15
  Ebert

Grécia

 • 1
  Nasi (GR)
 • 3
  Briasouli
  Avdolli (entra) - Briasouli (sai) 69'
 • 4
  Katirtsidou
 • 5
  Paterna
 • 7
  Pitsiou
 • 8
  Strantzali
  Kriezi (entra) - Strantzali (sai) 85'
 • 9
  Pouliou
  Drakonaki (entra) - Pouliou (sai) 85'
 • 10 C
  Karapetsa
 • 11
  Georgantzi
  Mikrouli (entra) - Georgantzi (sai) 75'
 • 14
  Vlassopoulou
 • 20
  Syrmi
  Proxenou (entra) - Syrmi (sai) 46'
Banco Banco
 • 12
  Willebrandt (GR)
 • 3
  Kaut
  Kaut (entra) - Anyomi (sai) 79'
 • 5
  Liedel
 • 16
  Köster
  Köster (entra) - Müller (sai) 62'
 • 17
  Uebach
  Uebach (entra) - Schmidt (sai) 46'
 • 18
  Martinez
  Martinez (entra) - Krumbiegel (sai) 72'
 • 19
  Fuso
  Fuso (entra) - Stegemann (sai) 46' Fuso marca! 65'
 • 20
  Wirtz
 • 12
  Chatzicharistou (GR)
 • 2
  Kodrou
 • 6
  Banti
 • 15
  Mikrouli
  Mikrouli (entra) - Georgantzi (sai) 75'
 • 16
  Avdolli
  Avdolli (entra) - Briasouli (sai) 69'
 • 17
  Sakellari
 • 18
  Proxenou
  Proxenou (entra) - Syrmi (sai) 46'
 • 19
  Kriezi
  Kriezi (entra) - Strantzali (sai) 85'
 • 21
  Drakonaki
  Drakonaki (entra) - Pouliou (sai) 85'
Treinador Treinador
 • Maren Meinert
 • Antonios Prionas
Topo