Jogos

19 Julho 2019

27 Julho 2019

03 Agosto 2019

10 Agosto 2019

24 Agosto 2019

01 Setembro 2019

22 Setembro 2019

25 Setembro 2019

29 Setembro 2019

06 Outubro 2019

19 Outubro 2019

27 Outubro 2019

03 Novembro 2019

10 Novembro 2019

23 Novembro 2019

01 Dezembro 2019

08 Dezembro 2019

15 Dezembro 2019

26 Janeiro 2020

02 Fevereiro 2020

08 Fevereiro 2020

15 Fevereiro 2020

23 Fevereiro 2020

21 Junho 2020

24 Junho 2020

28 Junho 2020

01 Julho 2020

04 Julho 2020

08 Julho 2020

11 Julho 2020

14 Julho 2020

19 Julho 2020

22 Julho 2020

26 Julho 2020

31 Julho 2020

03 Agosto 2020

17 Agosto 2019

14 Setembro 2019

30 Outubro 2019

14 Junho 2020

25 Agosto 2020