Jogos

21 Julho 2019

28 Julho 2019

04 Agosto 2019

10 Agosto 2019

24 Agosto 2019

01 Setembro 2019

22 Setembro 2019

25 Setembro 2019

28 Setembro 2019

06 Outubro 2019

19 Outubro 2019

27 Outubro 2019

03 Novembro 2019

10 Novembro 2019

24 Novembro 2019

01 Dezembro 2019

07 Dezembro 2019

15 Dezembro 2019

26 Janeiro 2020

01 Fevereiro 2020

08 Fevereiro 2020

16 Fevereiro 2020

23 Fevereiro 2020

19 Junho 2020

23 Junho 2020

27 Junho 2020

30 Junho 2020

05 Julho 2020

08 Julho 2020

11 Julho 2020

15 Julho 2020

18 Julho 2020

23 Julho 2020

26 Julho 2020

31 Julho 2020

03 Agosto 2020

16 Agosto 2019

14 Setembro 2019

30 Outubro 2019

06 Agosto 2020